Odznaka Pielgrzym Południowego Mazowsza

odznaka pielgrzym południowego mazowsza

Odznaka Pielgrzym Południowego Mazowsza – Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Odznaka Pielgrzym Południowego Mazowsza, zwana dalej Odznaką PPM, ustanowiona została przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego „Łucznik” w Radomiu.

1.2 Celem Odznaki PPM jest popularyzacja turystyki aktywnej i walorów krajoznawczych południowej części województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa sakralnego.

1.3 Odznaka PPM posiada następujące stopnie:

 • popularny,
 • brązowy,
 • srebrny,
 • złoty.

1.4 Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

1.5 Zdobywanie Odznaki PPM odbywa się na koszt i ryzyko Zdobywającego. Oddział PTTK „Łucznik” w Radomiu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, których Zdobywający dozna w czasie zdobywania Odznaki PPM, ani za szkody wyrządzone przez Zdobywającego.

2. Warunki zdobywania Odznaki PPM

2.1 Odznakę PPM zdobywa się zwiedzając obiekty zamieszczone w wykazie oraz kapliczki z terenu powiatów lipskiego, radomskiego, przysuskiego oraz szydłowieckiego w województwie mazowieckim.

2.2 Odznakę PPM można zdobywać po ukończeniu 5 roku życia.

2.3 Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę PPM tylko pod opieką osób dorosłych.

2.4 Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki PPM nie jest ograniczony.

2.5 Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek np.: pieszych, kolarskich, motorowych.

2.6 Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, poczynając od stopnia popularnego.

2.7 Zestawienie liczby wymaganych punktów na dany stopień Odznaki PPM

Stopień popularnyStopień brązowyStopień srebrnyStopień srebrny
50150250400

Ilość punktów, które można zdobyć, odwiedzając dany obiekt, znajduje się w załączniku 1 Wykaz obiektów.

Dopuszcza się zwiedzanie obiektów nieujętych w wykazie np. kapliczek. Liczba punków za każdy odwiedzony przez Zdobywającego obiekt nieujęty w wykazie wynosi 1.

2.8 Obiekty zwiedzone ponad normę ustaloną dla danego stopnia Odznaki PPM, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

2.9 Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki PPM nie są zaliczane na wyższe stopnie Odznaki.

2.10 Odznakę PPM można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK.

3. Weryfikacja

3.1 Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma kroniki jest dowolna. Kronika musi być prowadzona w sposób chronologiczny. Kronika musi zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, wiek Zdobywającego;
 • daty odbycia wycieczek;
 • numer obiekty wg wykazu lub nazwę obiektu i jego położenie (adres, współrzędne, opis słowny) w przypadku obiektów nieujętych w wykazie;
 • potwierdzenie zwiedzenia obiektów.

Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki.

3.2 Potwierdzeniem zwiedzania danego obiektu mogą być:

 • pieczątka z nazwą obiektu,
 • podpis organizatora wycieczki,
 • zdjęcie odwiedzającego na tle obiektu,
 • szczegółowy opis lub szkic obiektu.

3.3 Osoba zdobywająca Odznakę PPM, przedkładająca kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.

3.4 W celu weryfikacji i przyznania Odznaki PPM, kronikę należy dostarczyć do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu.

3.5 Zweryfikowaną kronikę i przyznaną Odznakę można odebrać w Oddziale PTTK Łucznik w Radomiu.

3.6 Odznaka w stopniu popularnym jest bezpłatna dla pierwszych 500 zdobywców, w stopniu brązowym dla pierwszych 100 zdobywców, w stopniu srebrnym dla pierwszych 40 zdobywców, w stopniu złotym dla pierwszych 25 zdobywców.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu.

4.2 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki powołanej przez Zarząd Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu.

4.3 Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

4.4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

Wszelkich informacji o Odznace udziela Oddział PTTK Łucznik w Radomiu.

Projekt Odznaka PPM jest realizowany ze środków UE.

Załącznik nr 1. Wykaz obiektów